Atreya

A nagy bölcs és felszabadult Atreya,

aki feltárta az embereknek az élet szent tudományát, az Ayurvédát.

A keleti spirituális hagyományban a bölcs Atreya jól ismert, mint nagy spirituális teljesítményt nyújtó és gyógyító, aki feltárta az embereknek az élet szent tudományában (Ayurveda) foglalt alapvető igazságokat. Bölcsességgel teli fejtegetéseinek többsége gazdag gyakorlati elemeket tartalmaz, amelyek különösen hasznosak a törekvő számára, aki igyekszik behatolni az alapvető életenergia emberi lényben való megnyilvánulásának titkaiba. Tanításait feljegyezték ésmegőrizték különösen a híres Ayurveda munka "Charaka-samhita", egy olyan mű, amely más nagy tradicionális ájurvédikus írásokkal együtt a több ezer évvel ezelőtt átadott tudás kincsestárát képviseli a mai napig.

Az ájurvédikus hagyomány szerint az Élet Szent Tudományának (ájurvéda) tanítása először az isteni istenszerű lények misztikus birodalmába jutott el, kezdve Brahmától, az Univerzum Teremtőjének isteni aspektusától, Daksáig, Isten megnyilvánuló Akaratának képviselőjéig, majd a két Ashvin, a mennyei isteni gyógyítók párján keresztül, végül Indra, az istenszerű lények birodalmának isteni uralkodója által. Indra volt az, aki a bölcs és jógi Bharadvaja, majd a nagy bölcs és szellemi teljesítő Atreya révén kinyilatkoztatta az embereknek az Élet szent tudományát (Ayurveda).

A bölcs Atreya az első emberi lény, aki átadta az embereknek a lelki gyógyítás tudományát és művészetét, amelyet a jógi és bölcs Bharadvaja révén, isteni lényektől kapott beavatás útján. Éppen kivételes képessége miatt, hogy az emberek számára hozzáférhetővé tette az élet megnyilvánulásának nagyon mély és összetett aspektusait, valamint a végtelen együttérzés miatt, amit tanúsított...az emberek arca, az emberekaz isteni könyörületesség Nagy Kozmikus Erejével, Tarával való állandó közösség állapotában, a bölcs Atreya a két égi gyógyító, Ashvins és a Nagy Isten és isteni inspirátor Indra kedvence volt, akik őtirányítottak ésmindig is támogatta, amit elért földi élete során, aaz emberek iránti együttérzés példaértékű állapota. Ezért az ayurvédikus hagyományban a bölcs Atreya úgy ismert, mint az a lény, aki az összekötő kapcsot biztosította a misztikus isteni birodalom és az emberi világ között. Ezzel kapcsolatban a bölcs Hemachandra azt állítja, hogy, idézem: "Ahogyan az Atri név, amelyből Atreya neve származik, az emberi lény mikrokozmoszában az első létfontosságú testi alkotóelem szimbóluma, és amelyet az Ayurvédában Rasa-nak neveznek.dhatu, hasonlóképpen a bölcs Atreya a maga módján az átalakító beavató kezdet alapvető energiájának megnyilvánítója a mély spirituális aspektusok és az Élet Tudománya (Ayurveda) számtalan kinyilatkoztatott misztériumának megértése szempontjából, valamint az, aki felfedte az embereknek a gyógyítás természetes eszközeinek sokaságát, amit az Isten-a természet ajándékain keresztül a tudós és intelligens emberek rendelkezésére bocsátotta a gyógyító növényeket, a természetes élelmiszereket, a vizet, a földet, a tüzet, a levegőt és a finom étert".

Amint az nevének etimológiájából is kitűnik, a bölcs Atreya a kezdet energiája átalakító erejének képviselője, amely jelen van a spirituális beavatás szent aktusában, amelyet ő ajánlott fel...mindazoknak, akik meg akarták ismerni az Élet Szent Tudományának (Ayurveda) rejtelmeit. Az ájurvédikus hagyomány megemlíti, hogy a bölcs Atreya legtöbb fejtegetése a tanító és tanítványai közötti párbeszédként épült fel, azon kérdések alapján, amelyek a tudásra törekvők elméjében strukturálódtak, abban a több mint 5000 évvel ezelőtti spirituális beavatási keretben.

A bölcs Atreya fejtegetéseiben feltárja az élet emberi megnyilvánulásának rejtelmeit, és azt, hogy az emberi lények miként képesek atudás és a megfelelő gyakorlat, hogy hosszú életet éljen, aszinte folyamatos egészséget és boldogságot, és bölcsen kerülje el a betegség vagy az öregség okozta szenvedést. A bölcs Atreya már fejtegetésének legelején leírja az Élet Szent Tudománya ismeretének isteni célját: "Mert az Élet Szent Tudománya (Ayurveda) hasznos az emberiség számára, mind az ebben a fizikai világban kibontakozó élet, mind a következőben eljövendő élet számára.az egyik világ, vagy más szóval a finom szférák vagy birodalmak egyike, amelyekben a szellemi lény a fizikai sík elhagyása után is tovább él, ezért az Ayurvédát a szent írások bölcs ismerői egyszerre tartják felbecsülhetetlen gyakorlati és szellemi értékűnek". Ezért a bölcs Atreya minden egyes alkalommal, amikor kifejti az alapvető igazságokat az emberi szenvedés egy bizonyos típusáról, amely egy bizonyos rendellenesség vagy betegség formájában jelenik meg, és a finom kulcs-a helyzet szellemiségét. E titkos kulcs ismerete lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük azokat az ok-okozati mechanizmusokat, amelyek az egyes rendellenességtípusok megnyilvánulásához vezetnek. Ez tanításának alapvető spirituális aspektusa. E kinyilatkoztatások fényében egy adott betegséghelyzet spirituális jelentésének feltárása az azt követő gyógyulás mély spirituális integrációjához vezet, amely felruházza ai így egy teljes és mély dimenzió.

A nagy bölcs Atreya által adott kinyilatkoztatásokon keresztül az emberek megérthetik, hogy a magas spirituális állapotok felébreszthetők és felerősíthetők a lényben, hogy az emberi lény széleskörű és mély átalakulását eredményezzék. Ez az átalakulás aztán az emberi test, elme vagy lélek gyógyulásához vezethet. Mindezek a jótékony átalakulások a hasonlóság (samanya) egyetemes elvének megnyilvánulásával összhangban történnek, amely valójában maga az okkult rezonancia törvénye, amelyet a római jógaiskolában minden aspektusában feltártak.

A nagy bölcs Atréja tanításai megértetik velünk, hogy a magasabb lelki állapotok, mint a szeretet, a lelki törekvés, a bátorság, a kedvesség, az önzetlenség, az együttérzés, a távolságtartás, a boldogság, az elégedettség, a lelki fegyelem, a mély megértés ápolásával, az elme és az érzékek tökéletes önuralma, intuíció, intelligencia, magasabb tudás, Isten iránti odaadás, és ismerve a mély megfelelést ezen állapotok és az emberi lény mikrokozmoszában megnyilvánuló finom életenergiák között, a beavatott beavatkozhat az emberi lény spirituális állapotába.hatékony módon mind a saját, mind az embertársai jóléte érdekében.

Annak, aki mélyen végigjárta és megértette a nagy bölcs és felszabadult Atreja tanításait, az élet minden megnyilvánulása az isteni akarat és bölcsesség kifejeződéseként tárul fel, és egyúttal csodálatos lehetőségként, hogy megértsük Isten egyedülálló és végtelen lényének teljességét és mindenütt jelenvalóságát. Minden gyógyító cselekedet, a legapróbbnak tűnő testi kellemetlenségtől a fizikai, mentális vagy pszichológiai szenvedés hosszan tartó állapotából való kilábalásig, a bölcs Atreya által kifejtett igazságokon keresztül feltárhatja előttünk azokat a titokzatos és kimondhatatlan módokat, amelyekkel Isten kinyilvánítja az Ő sajátosan isteni átalakító erejét, ösztönözve aés gyakran a legváratlanabbnak tűnő módon, hogy az emberek spirituálisan fejlődjenek. A nagy bölcs Atreya nagylelkűen és istenien adott az embereknek egy hatalmas és értékes tanítást, amelyet ugyanúgy a gyakorlatba lehet ültetni, mint bármely más spirituális fegyelmet, még a szenvedés, az egyensúlyhiány vagy a betegség hiányosságaival való szembenézés nehéz körülményei között is. Az így felkínált spirituális tanításokon keresztül a bölcs Atreya a gyógyulás és a spirituális átalakulás olyan eszközeit adta az embereknek, amelyek még a szenvedés nehéz körülményei között is alkalmazhatók. A bölcs Atreya által feltárt ájurvédikus módszerek szintén spirituális módszerek, amelyek formálják és jótékonyan átalakítják annak tudatát, aki helyesen gyakorolja őket. Így lehetővé teszik a kitartó gyakorló számára, hogy elérje a megfelelő öntudatot, amely egyegy mélyen spirituális perspektívából ésIsten könyörületes vezetésének és segítségének állandó, vágyakozó kérése.

Lásd még Charaka